Logo Small

Organigrama

ORGANIGRAMA DO CPR. LUIS VIVES

CURSO 2020/21

-         Organos de goberno:

Unipersoais:

                                               Director: Francisco Rivas Cid

                                               Xefe de Estudios: Pablo Novo Agulló

                                               Secretario: Hipólito Fariñas Sobrino

                               Colexiados:

                                               Consello Escolar

                                               Claustro de profesores

-         Organos de Coordinación docente:

-          Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Terá como función as establecidas na lexislación vixente. Reunirase os luns establecidos no calendario de reunión anuais.

A súa composición é a seguinte:

               Presidente: Francisco Rivas Cid

               Xefe de Estudios: Pablo Novo Agulló

               Xefes de departamento.

               Coordinador de Educación Infantil: José Miguel Rey Filgueiras

               Coordinador de Educación Primaria: Pablo Novo Agulló

               Coordinador de Educación Secundaria: Alberto Sánchez Tarrio

-          Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

Este equipo terá como competencia máxima promover e potenciar o uso da lingua galega no centro.

Reunirase os martes establecidos no calendario de reunión anuais.

A súa composición é a seguinte:

               María Antón González (Xefa de departamento)

               Ángel Sánchez Tallón

               Rosario Espilla Fonte

               Pedro González Gheorghisor (alumno de 4º de ESO)

-          Equipo de Actividades complementarias e extraescolares:

Encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades.

Reuniranse os mércores establecidos no calendario de reunión anuais.

A súa composición é a seguinte:

               Francisco Rivas Cid

               David Díaz Ojea

               José Luis López Castro

-          Comisión de Coordinación de Avaliación Externa:

Constitúese este curso sexta vez coa finalidade de controlar o proceso de avaliación de diagnóstico que se levará a cabo durante o mes de maio cos alumnos que este curso están escolarizados en 3º e 6º de Primaria, e 4º de ESO.

Está formada por:

               Presidente: Francisco Rivas Cid

               Xefe de Estudios: Pablo Novo Agulló

               Xefa de Departamento de Orientación: Haizea Garrido Costa

María Fernández Noche

            Titor de 3º de Primaria: Carlos Pardo Muiños

Titor de 6º de Primaria: Ángel Sánchez Tallón

            Titor de 4º de ESO: Alberto Sánchez Tarrio

-          Comisión de Convivencia:

Data de constitución: 29/11/2007

Compoñentes:

               Director: Francisco Rivas Cid

               Xefe de Estudios: Pablo Novo Agulló

               Orientadora: Haizea Garrido Costa / María Fernández Noche

               Profesores: Pablo Novo Agulló / Hipólito Fariñas Sobrino

               Pais e nais: Mª Belén Regueira Castro

               Alumna: Pedro González Gheorghisor (3º ESO)

               Persoal non docente: Amparo Sánchez Valladares

O observatorio da convivencia permítenos reflexionar sobre o estado da convivencia no Centro, identificando aqueles factores de risco ou conflictos que xurdan na vida diaria para deste xeito deseñar estratexias que se deberán adoptar para o fomento da cultura da paz e a mellora do clima de convivencia escolar.

-          Departamento de Orientación:

O departamento de orientación ó longo do curso 2019/2020 desenrolará o seu proxecto de orientación que intenta reflectir a organización e a labor a realizar por parte dos membros do departamento de orientación dende unha perspectiva realista e o máis contextualizada posible.

O departamento de Orientación do Colexio Luis Vives, reunirase os mércores establecidos no calendario de reunión anuais, e está composto por:

               María Fernández Noche (Orientadora.)

               Mª Dolores Bellón Casas (Audición e linguaxe.)

               José Luís López Castro (Titor 2º ESO)

             Mª Pilar Vidal Torres (Titora 1 º ESO)

           María Carmen Martínez Vázquez (Titora 4º ESO)

           María Antón González (Titora 3º de ESO)

          

-         Departamentos didácticos:

Serán equipos de estudio, investigación e asesoramento, que levarán a responsabilidade do ensino nunha área determinada.

Serán os seguintes:

-          Departamento de Ciencias e Tecnoloxía:

 

               Francisco Rivas Cid (Xefe de departamento)

María Orozco Corredoira

José Luis López Castro

-          Departamento de Educación Física:

David Díaz Ojea (Xefe de departamento)

O obxectivo principal será o intentar influir na corrección das formas de comportamento que inciden de forma negativa na saúde, como son os hábitos alimenticios, a falta de exercicio físico na vida diaria, e os consumos de productos nocivos como alcohol e tabaco. Reunirase os venres establecidos no calendario de reunión anuais.

-          Departamento de Humanidades:

María Carmen Martínez Vázquez (Xefa de departamento)

Mª Pilar Vidal Torres

Reuniráse os xoves establecidos no calendario de reunión anuais. Uns dos obxectivos principais será intentar que os alumnos dos distintos niveis aprendana relacionar os conceptos de espacio e tempo como algo fundamental no desenrolo humano en sociedade, prestando especial atención a maneira que nos afectou como país nos últimos anos da democracia.

-          Departamento de Linguas:

María Antón González (Xefa de departamento)

Alberto Sánchez Tarrío

               Hipólito Fariñas Sobrino

Reuniranse os luns establecidos no calendario de reunión anuais.

Como obxectivo principal colaborarase coa encargada da biblioteca do centro para o fomento da lectura entre todo o alumnado da ESO.

-          Departamento de Linguas Extranxeiras:

Faia Mosquera Castro (Xefa de departamento)

Alberto Sánchez Tarrío

Hipólito Fariñas Sobrino

Reuniranse os martes establecidos no calendario de reunión anuais.

Introducción ó alumnado na cultura e no idioma de outros países (especialmente de Francia e Reino Unido)

-         Equipos de Infantil e Primaria:

Estes equipos son órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias da etapa.

A composición é a seguinte:

-          Educación Infantil:

José Miguel Rey Filgueiras (Coordinador)

Rosario Espilla Fonte

Reuniránse os mércores establecidos no calendario de reunión anuais.

Un dos obxectivos ó que se lle prestará especial importancia será o de fomentar o consumo de alimentos saudables, como medio para conseguir un bó estado de saúde, rexeitando o abuso de golosinas e productos industriais, apoiandose nos alimentos que diariamente, a media maña, se lles proporcionan ós nenos dacordo cos seus país.

-          1º e 2º cursos de primaria:

Miguel Rey Souto

David Díaz Ojea

Mª Pilar Vidal Torres

Pablo Novo Agulló

Faia Mosquera Castro

José Luis López Castro

Rosario Espilla Fonte

Reuniránse os xoves establecidos no calendario de reunión anuais.

Prestarase principal atención ao fomento da lectura, tanto coa utilización da biblioteca de aula, como co préstamo a domicilio.

-          3º e 4º cursos de primaria:

David Díaz Ojea

Mª Pilar Vidal Torres

Pablo Novo Agulló

Hipólito Fariñas Sobrino

Carlos Pardo Muiños

Ángel Sánchez Tallón

 

Reuniránse os venres establecidos no calendario de reunión anuais.

Traballarase primordialmente o fomento da comunicación e respeto entre os alumnos e as alumnas. Así mesmo tamén se seguirá potenciando o uso da biblioteca como cursos anteriores.

-          5º e 6º cursos de primaria:

 

David Díaz Ojea

Faia Mosquera Castro

Pablo Novo Agulló

Hipólito Fariñas Sobrino

Ángel Sánchez Tallón

Carlos Pardo Muiños

Ademáis da implantación como en anos anteriores no proceso da lectura fluída e comprensiva, tentarase fomentar nos alumnos o sentido do respeto e da responsabilidade persoal cara ó vindeiro cambio de etapa.

Reuniránse os luns establecidos no calendario de reunión anuais.

Os profesores titores dos distintos cursos, procurarán reunirse e coordinarse cos demais profesores que impartan clases no seu curso.

-         Profesoras de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica:

 

Haizea Garrido Costa

María Fernández Noche

Mª Dolores Bellón Casas

Dacordo coas liñas prioritarias de actuación establecidas no Plan de Atención á Diversidade, e en coordinación cos demais profesores, darán resposta ás necesidades específicas que teñan que ver coas dificultades de aprendizaxe dos alumnos que se presenten ao longo do curso.

-         Equipo de biblioteca:

 

Carlos Pardo Muiños

Francisco Rivas Cid

David Díaz Ojea

Pablo Novo Agullo

María Antón González

Terá como función principal, o bo funcionamento da biblioteca escolar do centro, en todo o que se refira á dinamización da mesma, o seu mantemento, o fomento da lectura. A catalogación e préstamo de libros etc. Tamén procurará que a biblioteca, en canto ao seu espazo físico como virtual, sexa un dos eixos principais do proceso de aprendizaxe no centro ao longo deste presente curso 2019/2020.

Os seus membros reuniránse tódolos mércores en horario escolar de 11:20 a 11:55, así como de 16:30 a 17:30 nas datas fixadas no calendario de reunión do curso.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.